• Diğer

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

21 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Tekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli imar planında sanayi alanına ( TAKS = 0.60, E = 1.50, yükseklik üretim teknolojisinin öngördüğü şekilde serbest ) isabet eden ve imar parseli olan Asarağaç tapunun 1878 ada 6 parsel nolu 1.554,43 m2 taşınmazın ( arsanın ) satışı yapılacaktır. Taşınmazın ( arsanın ) satışı Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 31.05.2016 Salı günü saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır. Taşınmazın muhammen bedeli 777.215,00 TL+KDV ( yedi yüz yetmiş yedi bin iki yüz on beş Türk Lirası ) olup, %3 geçici teminatı 23.316,45 TL ( yirmi üç bin üç yüz on altı Türk Lirası kırk beş kuruş )dır.İhale bedelinin %25 'i peşin kalan kısmı 10 eşit taksitte ödenecektir.Peşinatın ödenmesinden sonra ipotek tesis edilerek tapu devri yapılabilecektir. İhaleye katılabilmek için Gerekli belgeler, A) Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus idaresi’nden alınacak ) B) Tebligat için adres göstermesi; a)- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge; b)- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge; c)- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge; C) Geçici Teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında) D) İmza sirkülerini vermesi a)- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri; b)- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri; c)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) Fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli ardına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 31.05.2016 Salı günü saat 10:00 a kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.