• Diğer

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

11 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Tekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli imar planında sanayi alanına ( TAKS = 0.60, E = 1.50, yükseklik üretim teknolojisinin öngördü_ü _ekilde serbest ) isabet eden ve imar parseli olan Asara_aç tapunun 1878 ada 6 parsel nolu 1.554,43 m2 ta_ınmazın ( arsanın ) satı_ı yapılacaktır. Ta_ınmazın ( arsanın ) satı_ı Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 31.05.2016 Salı günü saat 10:00'da 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek gördü_ü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gere_ince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır. Ta_ınmazın muhammen bedeli 777.215,00 TL+KDV ( yedi yüz yetmi_ yedi bin iki yüz on be_ Türk Lirası ) olup, %3 geçici teminatı 23.316,45 TL ( yirmi üç bin üç yüz on altı Türk Lirası kırk be_ kuru_ )dır._hale bedelinin %25 'i pe_in kalan kısmı 10 e_it taksitte ödenecektir.Pe_inatın ödenmesinden sonra ipotek tesis edilerek tapu devri yapılabilecektir. _haleye katılabilmek için Gerekli belgeler, A) Kanuni _kametgâh Adresi, ( Nüfus idaresi'nden alınacak ) B) Tebligat için adres göstermesi; a)- Gerçek ki_i olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı oldu_unu gösterir belge; b)- Tüzel ki_i olması halinde tüzel ki_ili_in idari merkezinin bulundu_u yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulundu_u Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldı_ı yıl içinde alınmı_, tüzel ki_ili_in sicile kayıtlı oldu_una dair belge; c)- Ortak Giri_im olması halinde ortak giri_imi olu_turan gerçek veya tüzel ki_ilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge; C) Geçici Teminatını vermesi; (_hale bedelinin %'3'ü oranında) D) _mza sirkülerini vermesi a)- Gerçek ki_i olması halinde noter tasdikli imza sirküleri; b)- Tüzel ki_i olması halinde, tüzel ki_ili_in noter tasdikli imza sirküleri; c)- Ortak giri_im olması halinde, ortak giri_imi olu_turan gerçek veya tüzel ki_ilerin her birinin (a) ve (b) Fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, E) _stekliler adına vekâleten i_tirak ediyor ise istekli ardına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten i_tirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, F) _hale dosya bedelinin ödendi_ini gösteren makbuz, _hale _artnamesi ve di_er evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi _mar ve _ehircilik Müdürlü_ünden temin edilebilir. _stekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 31.05.2016 Salı günü saat 10:00 a kadar imza kar_ılı_ı Encümen Ba_kanlı_ına teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.