• Diğer

T.C. SAMSUN 2. İCRA DAİRESİ 2012/213 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C. SAMSUN 2. İCRA DAİRESİ 2012/213 TLMT.

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

27 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Satılmasına karar verilen ta_ınmazın cinsi, niteli_i, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TA_INMAZIN Özellikleri : Samsun _l, _lkadım _lçe, 7932 Ada No, 15 Parsel No, KILIÇDEDE Mahalle/Mevkii, 2. KAT, 7 Ba_ımsız Bölüm TAPU KAYDI : Samsun _li, _lkadım _lçesi, Kılıçdede Mah. 7932 Ada, 15 Parsel, 275,39 m2 Arsa üzerindeki 10/100 arsa paylı 2. Kat, 7 Nolu Ba_ımsız Bölüm Mesken nitelikli ta_ınmazın tam hissesi. ÖZELL_KLER_ : Bulundu_u bina, çift daireli, 5 katlı, mozaik merdivenli, sıvalı, boyalı olup, halen kullanılmaktadır. Mesken 2 oda, salon, mutfak, hol, banyo, balkon ve wc den olu_maktadır. Tabanlar laminant dö_eme, duvarlar plastik boyalı, ıslak alanlar ise seramiktir. Mesken 90 m2 sobalı ve yıpranma payı %25 tir. Çevresinde 5-7 katlı binalar bulunmaktadır, ta_ınmazın hemen önüne kadar yol gitmektedir. Kamu kurum ve kurulu_ları ile _ehir merkezine yakın olup, Samsun? un en geli_mi_ bölgesindedir. Belediyenin tüm hizmetlerinden istifade etmektedir. _MAR DURUMU : Ta_ınmazın bulundu_u parsel, _lkadım Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planında, ayrık nizam 5 (be_) kat konut kullanım alanına isabet etmektedir. Adresi : Kılıçdede mah. _ehitler Sok. Karacalı _lkadım Yüzölçümü : 90 m2 Arsa Payı : 10/100 _mar Durumu : 1/1000 çlçekli uygulama imar planında ayrık nizam 5 kat konut kullanım alanı Kıymeti : 82.062,50 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki _erhler : ipotek 8 nolu konut ile mü_terektir 1. Satı_ Günü : 27/09/2016 günü 10:00 - 10:05 arası 2. Satı_ Günü : 25/10/2016 günü 10:00 - 10:05 arası Satı_ Yeri : samsun 9. icra müdürlü_ü mezat salonu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 NO'LU TA_INMAZIN Özellikleri : Samsun _l, _lkadım _lçe, 7932 Ada No, 15 Parsel No, KILIÇDEDE MAH. Mahalle/Mevkii, 2. KAT 8 Ba_ımsız Bölüm TAPU KAYDI : Samsun _li, _lkadım _lçesi, Kılıçdede Mah. 7932 Ada, 15 Parsel, 275,39 m2 Arsa üzerindeki 10/100 arsa paylı 2. Kat, 8 Nolu Ba_ımsız Bölüm Mesken nitelikli ta_ınmazın tam hissesi. ÖZELL_KLER_ : Ta_ınmaz, Kılıçdede Mah. _ehitler Sok. Karacalı Apt. ? _lkadım adresindedir. Bulundu_u bina, çift daireli, 5 katlı, mozaik merdivenli, sıvalı, boyalı olup, halen kullanılmaktadır. Mesken 2 oda, salon, mutfak, hol, banyo, balkon ve wc den olu_maktadır. Tabanlar laminant dö_eme, duvarlar plastik boyalı, ıslak alanlar ise seramiktir. Mesken 90 m2 sobalı ve yıpranma payı %25 tir. Çevresinde 5-7 katlı binalar bulunmaktadır, ta_ınmazın hemen önüne kadar yol gitmektedir. Kamu kurum ve kurulu_ları ile _ehir merkezine yakın olup, Samsun? un en geli_mi_ bölgesindedir. Belediyenin tüm hizmetlerinden istifade etmektedir. _MAR DURUMU : Ta_ınmazın bulundu_u parsel, _lkadım Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planında, ayrık nizam 5 (be_) kat konut kullanım alanına isabet etmektedir. Adresi : Kılıçdede Mah. _ehitler Sok. Karacalı Apt. _lkadım Yüzölçümü : 90 m2 Arsa Payı : 10/100 _mar Durumu : 1/1000 çlçekli uygulama imar planında ayrık nizam 5 kat konut kullanım alanı Kıymeti : 82.062,50 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki _erhler : ipotek 7 nolu mesken ile mü_terektir -06/03/2014 tarih ve 4792 yevmiye nolu A_LE KONUTU _ERH_ 1. Satı_ Günü : 27/09/2016 günü 10:10 - 10:15 arası 2. Satı_ Günü : 25/10/2016 günü 10:10 - 10:15 arası Satı_ Yeri : samsun 9. icra müdürlü_ü mezat salonu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Satı_ _artları : 1- _hale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen de_erin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satı_ giderlerini geçmek _artı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadı_ı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki be_incigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen de_erin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satı_ giderlerini geçmesi _artıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satı_ talebi dü_ecektir. 2- Artırmaya i_tirak edeceklerin, tahmin edilen de_erin % 20'si oranında pey akçesinin, Vakıfbank Çiftlik _ubesindeki TR40 0001 5001 5800 7290 5020 53 iban nolu Müdürlü_ümüz hesabına yatırmaları, nakit vermeleri veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satı_ pe_in para iledir, alıcı iste_inde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,tapu harcının yarısı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, ta_ınmazın aynından do_an vergiler satı_ bedelinden ödenir. Artırmaya vekaletnameyle i_tirak edeceklerin, kanundahilafı yazılı haller dı_ındavekaletname aslı veya noter tarafından onaylı suretiyle i_tirakleri kabul edilecektir. 3- _potek sahibi alacaklılarla di_er ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayana_ı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça payla_madan hariç bırakılacaktır. 4- Satı_ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse _cra ve _flas Kanununun 133 üncü maddesi gere_ince ihale feshedilir. _haleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve di_er zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. _hale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- _artname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildi_i takdirde isteyen alıcıya bir örne_i gönderilebilir. 6- Satı_a i_tirak edenlerin _artnameyi görmü_ ve münderecatını kabul etmi_ sayılacakları, ba_kaca bilgi almak isteyenlerin 2012/213 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlü_ümüze ba_vurmaları ilan olunur. __ bu metin satı_ ilanı tebli_ edilemeyen ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.24/05/2016