• Diğer

T.C. SAMSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı : 2016/265 Esas 04/05/2016

KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C. SAMSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   Sayı	: 2016/265 Esas 04/05/2016

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

23 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Dava konusu tapuda davalıların adına kayıtlı bulunan Samsun İli Tekkeköy İlçesi Karaoğlan Köy/Mah. Yahyalı mevki 1387 ada 7 parsel numarasında kayıtlı tarla vasfında taşınmazdan kamulaştırmaya tabi tutulan 346.20 m2 lik irtifak (üst) hakkı tesisi ile ilgili olarak Samsun 4 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/301 Esasında acele kamulaştırma nedeniyle el koyma davası açılmış, mahkemece 16/12/2013 tarih ve 2013/301 Esas 2013/140 Karar sayılı ilam ileacele el koyma yetkisi kararı verilmiştir. Samsun 4 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/301 Esas 2013/160 sayılı Karar sayılı kararıyla kamulaştırma bedeli 1.492,37 TL olarakbelirlenmiştir. Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki yukarıda isim ve soyadı yazılı davalılara tebligat yapılarak 15 gün içinde taşınmazını anlaşma yoluyla Teiaş Genel Müdürlüğüne satmak veya satmamak konusundaki taleplerini yazılı olarak bildirmesi istenilmiş ise de; anlaşma konusunda bir sonuç alınamadığından; Mahkememize2016/265 Esasnumaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel Ziraat Bankası Samsun Tekkeköy Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.