• Diğer

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEZAR TAHTASI, BAŞLIK VE AYAK UCU SATIN ALINACAKTIR
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

20 Mayıs 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

2200 TAKIM MEZAR TAHTASI, BAŞLIK VE AYAK UCU SATIN ALINMASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2016/173412 1-İdarenin a) Adresi : KIRAN MAH. BARIŞ BUL .NO.147 İLKADIM/SAMSUN b) Telefon ve faks numarası : 3624351884 - 3622331145 c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 2200 TAKIM MEZAR TAHTASI ,BAŞLIK VE AYAK UCU Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri : İDARENİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA PARTİLER HALİNDE BALYALAR İÇERİSİNDE KIRANKÖY MEZARLIĞI VEYA DERECİK MEZARLIĞINA İSTİFLENECEKTİR. c) Teslim tarihi : 1000 takım mezar tahtası -başlık ve ayak ucu işin başlama süresinden 15 takvim günü içerisinde idarenin belirttiği alan istiflenecektir.Diğer takımlar ise idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde teslimat yapılacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KIRANKÖY MEZARLIĞI HİZMET BİNASI b) Tarihi ve saati : 10.06.2016 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: ALIMI YAPILACAK MEZAR TAHTASI-MEZAR BAŞLIĞI VE AYAK UCU TAKIMININ NUMUNELERİ VEYA FOTOĞRAFLARI DOSYADA BULUNDURMALARI İHALEYE GELİRKEN NUMUNELERİN GETİRİLMESİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLAMALARININ AÇIKLAMALARINI İÇEREN TAAHÜT BELGESİ DÜZENLEMELERİ GEREKMEKTEDİR. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KIRANKÖY MEZARLIĞI HİZMET BİNASI adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KIRANKÖY MEZARLIĞI HİZMET BİNASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.