• Diğer

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

SAĞLIK TESİSLERİNİN HİJYEN, ÇEVRE, PERİYODİK, ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM VE ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

FİRMA SEKTÖRÜ

İLAN TARİHİ

11 Haziran 2016

TELEFON

FAX

E-POSTA

WEB SAYFASI

ADRES

İLÇE/İL

/ Samsun

Firma Hakkında

Genel Sekreterliğimiz ve bağlı sağlık tesislerinin hijyen, çevre, periyodik, elektriksel ölçüm ve analiz hizmetleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2016/215822 1-İdarenin a) Adresi : Adalet Mh.100. Yıl Bulv.No:232 Kat:1 55060 İlkadım/SAMSUN b) Telefon ve faks numarası : 3623112500 - 3623112507 c) Elektronik Posta Adresi : khb55.satinalma@saglik.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Genel Sekreterliğimiz ve bağlı sağlık tesislerinin 14 kalem hijyen, çevre, periyodik, elektriksel ölçüm ve analiz hizmetleri hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Genel Sekreterliğimiz ve bağlı tüm sağlık tesislerimiz c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) gündür 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği - Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 İlkadım/SAMSUN b) Tarihi ve saati : 29.06.2016 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: İSG ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILACAK CİHAZ ENVANTER LİSTESİ 2 Adet Akış Ölçer, 2 Adet Aydınlatma Ölçüm Cihazı, 3 Adet Termal Konfor Cihazı,15 Adet Gürültü Maruziyet Cihazı, 2 Adet Gürültü Ölçüm Cihazı Kalibratörü, 10 Adet Kişisel Örnekleme Pompası, 1 Adet Balometre, 1 Adet Manometre ÇEVRE BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILACAK CİHAZ ENVANTER LİSTESİ 1 Adet Baca Gazı Analiz Cihazı, 1 Adet İslilik Pompası PERİYODİK VE ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLERDE KULLANILACAK CİHAZ ENVARTER LİSTESİ 1 Adet Lazermetre, 1 Adet Kumpas, 1 Adet Çok fonksiyonlu ölçüm cihazi (Toprak Megeri), 1 Adet Test pompasi, 1 Adet Eğim Ölçer, 1 Adet Açı Ölçer, 1 Adet Multimetre, 1 Adet Büyüteç, 1 Adet Termal Kamera, 1 Adet Şeritmetre 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman satış bedeli Genel Sekreterliğimizin veznesine nakit olarak veya T.C. Halk Bankası Samsun Çiftlik Şubesi nezdindeki TR710001200966500005100032 İBAN nolu hesabına yatırılarak, doküman bedelinin Genel Sekreterliğimizin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği satın alma biriminden ihale dokümanı satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Servisi - Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.